Jordyn.

valenleephoto_JORDYN+JAKE_EDITED_-71.jpg
valenleephoto_JORDYN+JAKE_EDITED_-90.jpg
valenleephoto_JORDYN+JAKE_EDITED_-103.jpg
valenleephoto_JORDYN+JAKE_EDITED_-66.jpg
valenleephoto_JORDYN+JAKE_EDITED_-94.jpg

Ashley.

Sophie.

Tessa.

Jake Hoagland Senior photos 2018 edited (23 of 43).jpg
Jake Hoagland Senior photos 2018 edited (34 of 43).jpg
Jake Hoagland Senior photos 2018 edited (18 of 43).jpg
Jake Hoagland Senior photos 2018 edited (24 of 43).jpg
Jake Hoagland Senior photos 2018 edited (37 of 43).jpg
Jake Hoagland Senior photos 2018 edited (42 of 43).jpg